Grup de treball Pal·liatius Renals

 

1. JUSTIFICACIÓ

El pacient amb malaltia renal crònica és susceptible de rebre tractament de suport i cures pal·liatives renals (CPR) des del diagnòstic de la malaltia, durant les diferents etapes de tractament substitutiu renal (TSR), en el cessament de l'esmentat TSR i també si es decideix tractament conservador o no inici de TSR.

La prevalença actual de MRC en el nostre país s’estima al voltant del 9.2% de la població adulta, amb una prevalença global en els graus 3-5 del 6.8%, augmentant al 20.6% en individus majors de 64 anys. Aquest increment es justifica per l’envelliment de la població, per la major existència de factors de risc cardiovascular i per un diagnòstic precoç.

El pacient renal té una menor QVRS que la població general i s’ha associat amb variables clíniques, sociodemogràfiques, característiques de la diàlisi, símptomes físics, recolzament social i amb l’ impacte de la malaltia. A més, diversos treballs mostren una relació estreta entre els indicadors de QVRS i els índexs de morbimortalitat. També, s’ha vist que en aquests pacients existeix major prevalença de depressió i ansietat que en la població general. .

L’aplicació de la medicina pal·liativa en pacients amb MRC-5 implica desenvolupar estratègies de comunicació en escenaris complicats com la retirada de TRS o el no inici, fins al control de símptomes, maneig dels últims dies i prevenció del dol complicat.

Per tot això, creiem necessària la formació d’un grup multidisciplinar que ens ajudi a comprendre i fonamentar les nostres decisions clíniques.

2.-OBJECTIUS

 • Establir espais de debat i reflexió per tal de profunditzar en el model biopsicosocial en els pacients amb MRCA.
 • Fomentar la inclusió en els hospitals un programa de cures pal·liatives renals (CPR) multidisciplinar coordinat amb Equip d’atenció primària (EAP).
 • Impulsar iniciatives per fer visible la inclusió de un programa de CPR entre els professionals i l’administració sanitària.
 • Organitzar cursos de formació sobre CPR.
 • Promoure estudis multicèntrics d’investigació en MRCA i CPR per tal de crear evidències basades en la nostra població que ajudin en la presa de decisions en el futur.
 • Desenvolupar protocols comuns i un document de consens interdisciplinar sobre CPR.

3.- ESTRUCTURA i FUNCIONAMENT DEL GRUP

 • Grup coordinador estratègic: 2 nefròlegs, 2 pal·liativistes, 2 infermeres i 1 psicòleg clínic.
  o Funcions: establir l’estratègia d’actuació per tal d’assolir els objectius.
 • Grup temàtic/comissió: nombre de membres variable.
  o Funcions: respondre a qüestions/treballs concrets.
 • Grups creats “ad hoc”: nombre de membres variable.
  o Funcions:coordinació i resolució de qüestions específiques.

4.- ESTRATÈGIA DE TREBALL DEL GRUP

Determinar un objectiu/s a treballar amb repartiment de funcions per assolir-lo.

5.- AGENDA de REUNIONS

Es proposa una reunió presencial trimestral de tot el grup i les que es creguin convenients pactades pels grups/comissions de treball.

 

Els membres que composen el grup de treball són:

 • Carme Expósito Espallargas
 • Mª Socorro (Cheve) Cabello Díaz
 • Elisa Salvadó Pérez
 • Helena Camell Ilari
 • Anna Libran Oriol
 • Anna Saurina Sole
 • Jordi Calls Ginesta
 • Anna Sánchez Escudero
 • Montserrat Picazo Sánchez
 • Isabel García Méndez
 • Angel Rodriguez Jornet
 • Ana Vidal Basalo
 • Carmina Puig Marí
 • Fabiola Dapena Vielba
 • Sol Otero López (Coordinadora)
 • Raquel Ojeda
 • Lourdes Craver
 • Neus Estany Iborra
 • Cristina Lacoma
 • Felipe Sarró Sobrin
 • Amor Aradilla