Aval Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives

La Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives (SCBCP) té entre els seus objectius, contribuir a la millora del coneixement científic dels seus associats i les seves associades i promoure el desenvolupament en la seva àrea de coneixement.

Per al compliment d'aquests objectius, la societat organitza les seves activitats i avala o declara d'interès científic activitats organitzades per altres entitats que coincideixin amb els objectius d'aquesta.

Mitjançant l'aval de les diverses activitats, la SCBCP garanteix la qualitat i el rigor científic d'una activitat i publicació.

A través de la declaració d'interès científic li dóna la seva col·laboració, però no en garanteix la qualitat i el rigor científic d'una activitat i publicació.

Indicacions per a obtenir l'aval o la declaració d'interès científic:

  • L'entitat promotora farà arribar a la secretaria tècnica de la Societat el formulari adjunt.
  • La sol·licitud s'envia al Comitè d'avaluació per a la valoració
  • El Comitè emet un dictamen amb els resultats de l'avaluació
  • En cas de concessió, es comunicarà a la persona interessada per escrit. S'hi inclourà les condicions econòmiques i termes d'ús de la declaració d'aval o d'interès científic, i el logotip de la Societat. Si es concedeix l'aval, es realitzarà la difusió de l'activitat entre els nostres associats i associades.